Home....

Wat doet....

Wie is....

Wanneer....

Kosten....

Alg. Voorwaarden....

Contact....

 

 

 

 

ALGEMENE  VOORWAARDEN

 

 1. Letselschadehulp Mr. Gerlien Wannet (verder te noemen Letselschadehulp) draagt zorg voor het behartigen van belangen van de door opdrachtgever geleden en te lijden schade tengevolge van een voorval.
   

 2. De werkzaamheden van Letselschadehulp bestaan uit het verlenen van juridische bijstand buiten rechte. Deze werkzaamheden worden naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd. Mocht in een bepaalde situatie een gerechtelijke procedure aan de orde zijn dat wordt in overleg met opdrachtgever de zaak uitbesteed aan een advocaat.
   

 3. Opdrachtgever draagt de onder punt 1 genoemde belangenbehartiging over aan Letselschadehulp. De rechtsverhouding betreft een overeenkomst van opdracht en onderhavige Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing, evenals op eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

 4. Letselschadehulp zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Een en ander geschiedt zoveel mogelijk in overleg met opdrachtgever. 

 5. Gedurende de behandeling van de zaak is opdrachtgever verplicht om adequate medewerking te verlenen en alle relevante en juiste informatie tijdig te verstrekken. Indien hieraan niet wordt voldaan kan letselschadehulp de eventueel gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever stemt er mee in dat de voor de beoordeling van de zaak van belang zijnde informatie door Letselschadehulp wordt overgedragen aan de aansprakelijk gestelde partij en of diens verzekeraar.

 6. Indien de zaak tussentijds door opdrachtgever, zonder gegronde reden, wordt beŽindigd dan kan Letselschadehulp de door haar gemaakte kosten in rekening brengen bij opdrachtgever.

 7. Het staat Letselschadehulp vrij de opdracht tussentijds te beŽindigen of de uitvoering op te schorten indien zij hiertoe in redelijkheid aanleiding ziet.
   

 8. Opdrachtgever draagt de aanspraak op vergoeding van de kosten van rechtsbijstand over op Letselschadehulp en gaat ermee akkoord dat deze kosten van rechtsbijstand in rekening worden gebracht bij de aansprakelijke partij of diens verzekeraar.
   

 9. Door Letselschadehulp wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens en voor zover haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak op uitkering geeft. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
   

 10. Iedere aansprakelijkheid van Letselschadehulp voor schade aan personen of zaken waarvoor Letselschadehulp aansprakelijk is, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
   

 11. Letselschadehulp is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van eventueel ingeschakelde derden.
   

 12. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Letselschadehulp zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de relatie met opdrachtgever.
   

 13. Het door Letselschadehulp naar aanleiding van een opdracht aangemaakte dossier wordt gedurende de wettelijk geldende bewaringstermijn bewaard, waarna het zal worden vernietigd.
   

 14. De Algemene Voorwaarden liggen voor een ieder ter inzage bij de KvK onder nummer 09158998 Ze kunnen tevens worden geraadpleegd op www.letselschadehulp.nl en desgewenst worden ze op verzoek toegezonden.

 15. Op de rechtsverhouding tussen Letselschadehulp en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de volgens de wet bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen   Letselschadehulp en de opdrachtgever kennis te nemen.

 

        Wijchen,  01 maart 2006

 Postbus 247  6600 AE  Wijchen, tel. 0487-531309, fax 0487-531377

 e-mail: info@letselschadehulp.nl

 © Letselschadehulp